anl覺urfa | S覺ra Gecesi Gelenei /

S覺ra Gecesi Gelenei

Tarih s羹reci i癟erisinde baz覺 geleneklerimiz yozlamakta, baz覺lar覺 da 癟eitli nedenlerle kaybolmaktad覺r. Buna kar覺l覺k baz覺 geleneklerimiz ise ilk g羹nk羹 evk ve heyecanla s羹rd羹r羹lmektedir. 襤te t羹m canl覺l覺覺yla gerek Urfa, gerekse Urfa d覺覺ndaki Urfal覺lar覺n s羹rd羹rmekte olduklar覺 geleneklerden biri s覺ra gecesi geleneidir.
Y覺llardan beri s覺ra gecesi her f覺rsatta medyan覺n ilgisini 癟ekmitir. S覺ra gecesinde icra edilen m羹zik fas覺llar覺 program yap覺mc覺lar覺n覺n ilgi oda覺 olmu ve 癟eitli program yap覺mc覺lar覺 taraf覺ndan 癟ekilerek s覺ra gecesi ad覺yla hemen hemen b羹t羹n televizyon kanallar覺nda yay覺nlanm覺t覺r. Z羹g羹rt Aa, Ek覺ya gibi bir癟ok filmlerde s覺ra gecesi sahnesine yer verilmitir. Baz覺 televizyon kanallar覺nda s覺ra gecesi ad覺yla her hafta yay覺nlanan m羹zik programlar覺 d羹zenlenmitir. Bir癟ok gazete ve dergilerde s覺ra gecesiyle ilgili haber ve makale 癟覺km覺t覺r. Urfa s覺ra gecesi, Urfa geceleri ad覺yla kasetler 癟覺kar覺lm覺t覺r. Urfa'ya gelen misafirlere ve 羹st d羹zey b羹rokratlara s覺ra gecesi ad覺yla m羹zikli elence geceleri d羹zenlenmitir. eitli kurulu ve derneklerce, Urfa d覺覺nda s覺ra gecesi ad覺yla geceler d羹zenlenmitir. B繹ylece s覺ra gecesi, Urfa'da yaayan bir gelenek olma yolunda, Urfa'n覺n bir simgesi ve Urfa k羹lt羹r羹n羹n bir tan覺t覺m gecesi olmutur.
S覺ra gecesi ad覺 alt覺nda d羹zenlenen televizyon programlar覺n覺n bir k覺sm覺nda s覺ra gecesi i癟indeki sohbet, oyunlar ve m羹zik gibi b繹l羹mler yans覺t覺lmaya 癟al覺覺lm覺sa da, bir癟ounda s覺ra gecesinin sadece m羹zik fasl覺 b繹l羹m羹 yer alm覺t覺r. Bu nedenle de s覺ra gecesi denildii zaman, yayg覺n olarak m羹zik gecesi anla覺lmaktad覺r. Halbuki m羹zik, s覺ra gecesinin sadece bir b繹l羹m羹d羹r. S覺ra gecesinin m羹zik yan覺nda 癟ok daha baka fonksiyonlar覺 vard覺r.
襤te bu nedenle -y覺llard覺r s覺ra gezen biri olarak halk覺m覺z覺n y覺llard覺r s羹rd羹rd羹羹 ve son y覺llarda medyan覺n da ilgi oda覺 olan s覺ra gecelerimizi 癟eitli y繹nleriyle bu yaz覺m覺zda ele alacak, k羹lt羹r hayat覺ndaki yerini vurgulamaya 癟al覺aca覺z.

S覺ra Gecesi Nedir?

Genellikle k覺 gecelerinde, birbirine yak覺n ya grubundaki gen癟lerin veya orta yalardaki arkada gruplar覺n覺n, her hafta bir baka arkada覺n evinde olmak 羹zere, haftada bir akam, belirli bir nitelie ve d羹zene g繹re s覺ra ile yapt覺klar覺 toplant覺lara anl覺urfa'da s覺ra gecesi denmektedir. K覺saca; s覺ra gecesi bir arkada grubunun haftada bir olmak 羹zere bir araya geldikleri toplant覺lard覺r.

S覺ra Gecesinin Urfa K羹lt羹r Hayat覺ndaki Yeri

S覺ra gecesinin Urfa k羹lt羹r hayat覺ndaki yerini 繹yle 繹zetleyebiliriz. Urfal覺, gen癟 ya覺ndan itibaren s覺ra gecesine kat覺larak, cemaatle oturup kalkmay覺, gelenek ve g繹reneklerini, ad璽b-覺 mu璽eret kurallar覺n覺, cemaatte konuman覺n adab覺n覺, yeri geldii zaman konumay覺, yeri geldiinde dinlemesini bilmeyi, b羹y羹羹ne sayg覺y覺 繹renir. Bu y繹n羹yle s覺ra gecesi bir halk mektebidir.
S覺ra gecelerinde zaman zaman 癟eitli kitaplar okunur ve yorumlar覺 yap覺l覺r. Bu y繹n羹yle s覺ra gecesi bir eitim-繹retim m羹essesidir.
S覺ra geceleri ac覺y覺 ve mutluluu paylamakt覺r. S覺ra arkadalar覺ndan birinin yak覺n覺 繹lse, dier s覺ra arkadalar覺 cenazenin haz覺rlanmas覺ndan kald覺r覺lmas覺na kadar arkadalar覺n覺n yan覺nda olurlar, arkadalar覺n覺n ac覺s覺n覺 payla覺rlar. D羹羹n, s羹nnet vs. gibi mutlu g羹nlerde yine arkadalar bir araya gelir ve mutluluu payla覺rlar.
anl覺urfa'da m羹ziin gelimesi ve yayg覺nlamas覺n覺n en b羹y羹k nedeni s覺ra geceleridir. Bu geceler bir usta 癟覺rak geleneine uygun olarak m羹ziin 繹retildii ve icra edildii mek ortam覺d覺r. Bu y繹n羹yle s覺ra geceleri bir Halk konservatuar覺d覺r.
Keklik, at gibi belirli hayvanlara merak覺 olanlar, s覺ra gecelerinde sevdikleri konular覺 konuurlar; bu y繹n羹yle s覺ra gecesi bir cemiyet, bir dernek gibidir.
Urfa'n覺n sosyal, k羹lt羹rel ve ekonomik sorunlar覺 s覺ra gecesinde konuulur ve tart覺覺l覺r, 癟繹z羹m yollar覺 羹retilir. Bu y繹n羹yle s覺ra geceleri birer istiare toplant覺lar覺d覺r.
S覺ra geceleri sosyal yard覺mlama ve dayan覺man覺n younlat覺覺 ve pratie d繹n羹t羹羹 yerdir. S覺ra arkadalar覺 kendi aralar覺nda yard覺mlama salad覺klar覺 gibi, s覺ra gecelerinde toplanan paralarla fakirlere yard覺m edilir.
S覺ra geceleri nezih bir sohbet ortam覺d覺r; ilim ve irfan sahipleriyle sohbetler edilir. iirler dinlenir, k羹lt羹r ve edebiyat 羹zerine konuulur.
S覺ra geceleri geleneksel Tolaka ve Y羹z羹k fincan oyunlar覺n覺n oynand覺覺, geleneklerin yaat覺ld覺覺 gecelerdir.
S覺ra gecesi, Urfa ve Urfal覺n覺n tan覺t覺m覺n覺n yap覺ld覺覺 bir lobidir.
S覺ra gecesi; zengin Urfa sofras覺 yemeklerinden 癟ik繹fte ve tatl覺lar覺n覺n yenildii, misafirlere tan覺t覺ld覺覺 ortamlard覺r.

S覺ra Gecesine Geli

S覺raya geli saati daha 繹nce belirlenen saatlerde olur ve b羹y羹k bir 繹nem ta覺r. Herkes belirlenen saatte gelmek zorundad覺r. Belirlenen saatte gelemeyen, 繹nceden tespit edilen para cezas覺n覺 繹demek zorunda kal覺r. S覺raya gelenleri, ev sahibi kap覺da kar覺lar ve oturulacak odaya al覺r. S覺raya 繹nce gelenler ayaa kalkarak gelene buyur eder. S覺raya gelen selam vererek herkesle tokala覺r ve uygun yere oturur. S覺rada ya癟a b羹y羹k olanlar 羹st tarafta, ya癟a k羹癟羹k olanlar kap覺ya yak覺n oturur. Ev sahibi ve s覺raya daha 繹nce gelenler, sonradan gelenlere merhaba derler; s覺raya gelen de onlara merhaba diyerek kar覺l覺k verir. Daha 繹nce gelenler 癟oksa cemaatin hepsine birden merhaba anlam覺na gelen cemaatize rahmet der.

S覺ra Gecesinde Misafir A覺rlama

S覺ra grubundan olan biri beraberinde misafir getirebilir. Misafire odan覺n 羹st taraf覺nda yer verilir. S覺raya gelen misafirler, s覺raya getiren kii taraf覺ndan tan覺t覺r覺l覺r. S覺radakiler de misafire tan覺t覺r覺l覺r. S覺radakilerin tan覺t覺r覺lmas覺, misafiri getiren kii taraf覺ndan yap覺l覺r veya s覺radakiler tek tek s覺ra ile kendilerini tan覺t覺rlar.

S覺ra Gecesinde Sohbet

S覺ra gecelerinin en 繹nemli fonksiyonlar覺ndan biri sohbettir. Sohbete, s覺raya gelenlerden hal hat覺r sorularak balan覺r. S覺raya gelenler birbirlerine s覺hhat durumlar覺n覺, i durumlar覺n覺 sorarak sohbete balarlar. Sohbet bir癟ok konuda derinleerek devam eder. Sohbet konular覺 aras覺na, o haftaki akt羹alite, piyasan覺n durumu, ekonomi, siyaset ve dini konular gibi bir癟ok mevzu girer. Sohbet konusu s覺ra gezenlerin ilgi alanlar覺na g繹re de deiiklik g繹sterir. S覺ra gezenler ku merakl覺s覺ysa, a覺rl覺kl覺 olarak kular 羹zerine; m羹zik merakl覺s覺ysa, m羹zik 羹zerine; k羹lt羹r a覺rl覺kl覺ysa, edebiyat ve iir 羹zerine sohbet ederler. Muhtarlar覺n gezdii s覺rada mahallenin sorunlar覺, siyasi durum vs., dini a覺rl覺kl覺 bir s覺ra ise, dini konular sohbetin ana konular覺n覺 oluturur.
S覺ra gecelerinde konuulan konular, s覺ra gezenlerin mesleklerine, k羹lt羹r ve sanat yap覺lar覺na, tahsillerine g繹re deiiklik arz etse de, s覺rada; sal覺k, eitim, siyaset, ekonomi, sanat, edebiyat, dini konular, Urfa'n覺n sorunlar覺; T羹rkiye ve d羹nya meseleleri gibi hemen her konu konuulabilir.
Baz覺 s覺ra gecelerine, s覺radakilerin merak ettikleri veya ilgi duyduklar覺 konunun uzman覺 bir misafir 繹zellikle 癟ar覺l覺r ve onun konumas覺 dinlenir, ondan istifade edilmeye 癟al覺覺l覺r.

S覺ra Gecesinde Oyun

S覺ra gecelerinde elenmek ve ho癟a vakit ge癟irmek 羹zere baz覺 geleneksel oyunlar oynan覺r. Bu oyunlardan en yayg覺n olanlar覺 Tolaka ve Y羹z羹k Fincan oyunudur.
Tolaka Oyunu: En az 5-6 kii ile oynanan bir oyundur. Bu oyunun oynanabilmesi i癟in iki ara癟 gereklidir. Birincisi, avu癟 i癟ine s覺acak kadar b羹y羹kl羹kte bozuk para veya y羹z羹k; ikincisi ise, oyunda ceza alan oyuncunun eline vurmak 羹zere b羹k羹lm羹 boyun ba覺 (atk覺), havlu veya kemer, 襤te bu ceza aletine tolaka denir.
Oturan oyuncular iki elini birletirerek ileri uzat覺r. Ebe, avu癟 i癟ine saklanacak eyi eline, ceza aleti tolakay覺 da koltuunun alt覺na alarak ayaa kalkar. Bu s覺rada dier oyuncular ellerini birletirmi ve ileriye doru da uzatm覺 olarak ebeyi beklemektedirler. Ebe, her oyuncunun 繹n羹nde durarak, elini oyuncular覺n birbirine yap覺覺k ellerinin i癟inden ge癟irir. Elindeki bozuk paray覺 oyuncular覺n ellerine b覺rak覺r gibi yaparak t羹m oyuncular覺 dola覺r. Ebe, bu ii birka癟 defa tekrarlar.
Ebe t羹m oyuncular覺 birka癟 defa dola覺rken, saklanacak olan bozuk paray覺 kimseye belli etmeden herhangi bir oyuncunun eline b覺rak覺r.
Bozuk para eline b覺rak覺lan oyuncu hi癟 sesini 癟覺karmaz, renk vermez. Ebenin sorduu herhangi bir oyuncu saklanan paran覺n kimde olduunu bilirse, ebenin eline ceza aleti ile bir tane vurur ve kendisi ebe olur. Yeni ebe de oyundaki yerini al覺nca oyuna devam edilir. Ebenin sorduu oyuncu, paran覺n kimde olduunu bilmezse, bu defa ebe onun eline ceza olarak (paran覺n sakl覺 olduu oyuncunun s繹yledii kadar) vurur. Oyuna da yine ayn覺 ebe devam eder.
Y羹z羹k Fincan Oyunu: Bu oyun i癟in en az 5, en 癟ok 10 kulpsuz fincan (ac覺 kahve fincan覺) ve bir y羹z羹k gerekmektedir. Bu oyun i癟in s覺ra elemanlar覺 iki gruba ayr覺l覺r. Bir grup tepsiyi ve fincanlar覺 alarak gizliden y羹z羹羹 tepside ters dizili fincanlardan birinin alt覺na saklar. Kar覺 grubun tepside ters dizili fincanlar覺n alt覺ndan y羹z羹羹 bulmas覺 oyunun temel 繹zelliidir.
Oyuna balayan taraftan biri tepsiyi g繹r羹nmeyen bir k繹eye g繹t羹r羹r ve fincanlardan herhangi birinin alt覺na y羹z羹羹 saklar. Tepsiyi yava癟a kar覺 taraf覺n 繹n羹n b覺rak覺r.
Kar覺 taraf oyuncular覺 aralar覺nda tart覺arak, y羹z羹羹n hangi fincan覺n alt覺nda olduunu bulmaya 癟al覺覺r. Fincanlar覺 kald覺rmak, kar覺 taraf覺n temsilcisi taraf覺ndan yap覺l覺r. Temsilci, ellerini fincanlar覺n 羹zerinde 繹yle bir gezdirirken, kar覺 taraf oyuncular覺 fincan覺 saklayanlar覺n y羹zlerine bakar ve heyecanlan覺p heyecanlanmad覺klar覺n覺 anlamaya 癟al覺覺r. Dolu fincan 羹zerindeyken herhangi birinin y羹z羹 deiirse, o fincan覺 kald覺rmas覺 gerektii konusunda temsilcilerini uyar覺rlar.
Temsilci, fincan覺 kald覺rmadan fincan覺n bo veya dolu olduunu s繹yler. Temsilci birinci fincan覺 kald覺r覺rken dolu der ve y羹z羹羹 bulursa tak覺m覺na 10 say覺 kazand覺r覺r ve ayn覺 zamanda tepsiyi haz覺rlama kendi tak覺m覺na ge癟er. Ama bo dedii fincanlar覺 tek tek kald覺r覺rken y羹z羹羹 bulursa, fincan adedi kadar say覺 alabilirler. Dier tarafta kald覺r覺lmayan fincanlar覺n say覺s覺 kadar say覺 verilir. Y羹z羹羹 ilk saklayan taraf y羹z羹羹 saklamaya devam eder.
Oyun bu ekilde 繹nceden kararlat覺r覺lan say覺 bulununcaya kadar devam eder.S覺ra Gecesinde M羹zik

anl覺urfa'da m羹ziin gelimesi, yaat覺lmas覺, yeni bestelerle sanat癟覺lar覺n ortaya 癟覺k覺覺nda en 繹nemli fakt繹r s覺ra geceleridir, denilebilir. S覺ra gecelerinde usta-癟覺rak gelenei i癟erisinde m羹zik icra edilir. Herhangi bir enstr羹man 癟alan veya okuyabilen kiilerin oluturduu s覺ralarda Urfa makam gelenei i癟erisinde m羹zik icra edilir. M羹zik fasl覺 Rast veya Div璽n makam覺ndan balayarak Uak, Hicaz ve gecenin durumuna g繹re dier makamlarla devam ederek K羹rdi veya Rast makam覺yla son bulur. Bu makamlar icra edilirken o makama g繹re ark覺, t羹rk羹 okunur. Arada ise hoyrat ve gazel okunur. M羹zie yeni balayanlar, bu gecelerde ustalar覺 dinleyerek m羹zik bilgisi al覺r ve makamlar覺 繹renirler. Bu y繹n羹yle s覺ra gecelerine halk konservatuar覺 da denilebilir. Urfa'n覺n yetitirdii Mukim Tahir, Kel Hamza, Damburac覺 Dervi, Tenekeci Mahmut, Kazanc覺 Bedi, 襤brahim Tatl覺ses, Mehmet zbek, Mahmut Cokunses gibi, daha sayabileceimiz bir癟ok 羹nl羹, s覺ra gecelerinde yetimi ve ustal覺k d繹nemlerinde da 癟覺raklar覺 kendilerinden istifade etmitir.

S覺rada Disiplin ve Yarg覺lama

S覺ra gecelerinin temeli disiplindir. S覺ra gecesine geliten ayr覺l覺a kadar kurallar dizisi vard覺r. S覺raya kat覺lan kii bunlara kesinlikle uymak zorundad覺r. Bu kurallara uymayan, uyum salayamayan kii zaman i癟inde s覺radan ayr覺lmak zorunda kal覺r. S覺ra gecesinin genel kurallar覺 s覺raya kat覺lanlar taraf覺ndan umumiyetle bilinir. S覺raya gelme saati, kalkma saati gibi baz覺 kurallar da s覺ra elemanlar覺n覺n ortak karar覺yla belirlenir. Bu al覺nan kararlar覺 s覺ra bakan覺 uygular.

S覺rada Ac覺 Kahve ve ay 襤kram覺

S覺raya gelenlere ilk olarak sigara ve ac覺 kahve ikram edilir. Ac覺 kahveye Urfa'da M覺rra denilir. Ac覺 kahve yapmak i癟in 繹nce 癟ekirdek kahve kavrulur ve iri 癟ekilir. ekilen kahve g羹mg羹m denen b羹y羹k癟e cezveye konularak iyice kaynat覺l覺r, kaynayan kahve baka bir cezveye s羹z羹l羹r, dinlenen kahve tekrar s羹z羹l羹r. S羹z羹len kahveye hel denen ve 繹zel bir tad veren bitki tohumu da konur ve kaynat覺larak s覺cak olarak misafirlere ikram edilir. Kahve, misafirlere 繹zel kulpsuz fincanlarla sunulur. M覺rra, fincan覺n dibine az miktarda konulur ve iki defa verilir.
Ac覺 kahvenin yap覺lmas覺 gibi, i癟ilmesinin de kendine has kurallar覺 vard覺r. Bu kurallardan birka癟覺n覺 繹yle s覺ralayabiliriz.
S覺ra gecesinde ac覺 kahve, misafirler ilk geldiinde ve kalkacaklar覺 s覺rada olmak 羹zere iki defa ikram edilir. Her ikramda fincana az miktarda ac覺 kahve konur, misafir kahveyi i癟er ve fincan覺 geri uzat覺r. M覺rray覺 da覺tan, tekrar fincana az miktarda kahve koyarak misafire verir. Misafir ikinci kez uzat覺lan kahveyi de i癟erek teekk羹r eder ve fincan覺, kahveyi da覺tana geri verir. Burada iki p羹f noktas覺 vard覺r. Kahveyi i癟en, kahve fincan覺n覺 yere koymamal覺 ve mutlaka kahveyi verene iade etmelidir. Kahveyi i癟enin fincan覺 yere veya masaya koymas覺 kahveyi da覺tana b羹y羹k hakaret say覺l覺r. Bunun cezas覺 kahveyi veren bek璽rsa, evlendirmesi veya fincan覺n alt覺nla doldurulup bunun kahveyi da覺tana verilmesidir. Urfa'ya gelen yabanc覺lar覺n 癟ou bu kurallar覺 bilmedikleri i癟in 癟ou kez fincan覺 yere koyar, orada bulunan, bu kural覺 o yabanc覺ya hat覺rlat覺r ve kahveyi da覺tana da onun yabanc覺 olduunu ve bu kural覺 bilmeden fincan覺 yere koyduunu, amac覺n覺n hakaret olmad覺覺n覺 s繹yleyerek ho g繹rmesini ister.
S覺rada, ac覺 kahveden sonra 癟ay ikram edilir. ay biraz geciktiinde, s覺ra arkadalar覺ndan baz覺lar覺 esprili bir ekilde 癟ay覺n geciktiini ev sahibine hat覺rlat覺rlar; Yahu bu 癟ayiz Halep'ten mi geli?, Niye bele gecikti, ay suyiz yoksa kom覺dan get覺rah veya birka癟 arkada ay i癟inde adalar gibi i癟inde 癟ay ge癟en t羹rk羹leri s繹ylemeye balarlar. Ev sahibi 癟ay覺n geciktiini anlar ve hemen 癟aylar覺 getirir.
S覺ra gecesinde ac覺 kahve ve 癟aydan baka, yaz覺n ayran ve urup ikram edildii de olur. S覺ra gecelerinde alkoll羹 i癟ki kesinlikle i癟ilmez.

S覺ra Gecesinin Ba Yemei ik繹fte

S覺ra gecelerinde yemek olarak 癟ik繹fte yap覺l覺r, nadiren dier yemekli s覺ra geceleri de vard覺r. Dier bir ifade ile ik繹fte s覺ra gecelerinin deimez yemeidir diyebiliriz. S覺rada sohbet veya m羹zik fasl覺 biterken k繹fteyi youracak kii ve ona yard覺mc覺 olacaklar k繹fte yourmak 羹zere kalkarlar. Daha 繹nce bulguru, eti, isodu (k覺rm覺z覺 pul biberi) ve dier malzemelerin haz覺rlanm覺 olduu dier odaya ge癟erler. K繹fteyi youracak olan, elini g羹zelce y覺kayarak ie balar. K繹fte k覺vam覺na gelecei s覺rada, sofra serilmeye balan覺r. K繹fte ile beraber yenilecek has (marul), beyaz lahana, salatal覺k, turp, nane, p覺rp覺r覺m (semizotu) ve Urfa'da yetien hardal, kuzukula覺, suyarp覺z覺, tuzik pendik ve tere gibi dere otlar覺ndan mevsimine g繹re bulunanlar sofraya dizilir. Ayran ve ekmek de sofraya konulduktan sonra haz覺r olan 癟ik繹fte herkese bir tabak olacak ekilde servis yap覺l覺r.
襤yi k繹fte yourmak bir meziyettir. S覺raya gelen her kii iyi k繹fte youramaz. Her s覺ran覺n k繹fte youran覺 bellidir ve o kii veya kiiler s覺ra gecesinde k繹fteyi yoururlar. 襤yi youramayan biri, k繹fte yourursa k繹fteyi hamurlat覺r覺r, yiyenler yuvalak k繹ftesine benzemi gibi n羹ktelerle yourana tak覺l覺rlar; k繹fteyi youran, yourduuna youraca覺na piman olur.
S覺rada 癟ik繹ftenin yan覺nda bostana, salatal覺k veya maruldan yap覺lm覺 cac覺k, zeytin bostanas覺 veya koruk salatas覺, 癟oban salatas覺 gibi salata ve cac覺klar ikram edilir.

S覺ra Gecesinde Tatl覺

S覺ra gecelerinde 癟ik繹fteden sonra kaday覺f, 覺ll覺k, katmer, baklava veya da ekmei, k羹nc羹l羹 akk覺t, pal覺za, 覺re gibi mahalli tatl覺lardan herhangi biri ikram edilebilir. S覺ra sahibinin han覺m覺 maharetli ise, bu tatl覺lar evde haz覺rlan覺r, yoksa 癟ar覺dan al覺n覺r.

Sonu癟

Sonu癟 olarak unlar覺 s繹yleyebiliriz: S覺ra gecesi bir halk mektebidir, eitim ve 繹retim m羹essesesidir, arkadal覺klar覺n dostluklara d繹n羹t羹羹, dayan覺ma ve yard覺mlaman覺n, ho sohbetin, m羹ziin, edebiyat覺n harman olduu gecelerdir.
anl覺urfa k羹lt羹r hayat覺nda 繹nemli bir yere sahip olan s覺ra geceleri gelenei 癟ok yayg覺n bir ekilde Urfa'da ve Urfa d覺覺ndaki Urfal覺lar aras覺nda halen devam etmektedir. Bir癟ok geleneimizin yozlat覺覺 ve bir k覺sm覺n覺n kaybolduu g羹n羹m羹zde s覺ra gecesi geleneinin ya覺yor olmas覺 bir anst覺r, bir g羹zelliktir. S覺ra gecesi geleneinin s羹rd羹r羹lmesi, bu kadar olumsuz tesirlere kar覺 halk覺m覺z覺n kendi milli deerlerine sahip 癟覺kt覺覺n覺n bir g繹stergesidir. Bu nedenle s覺ra gecesi geleneinin bug羹n olduu gibi yar覺nlarda da devam etmesi halis璽ne dileimizdir.S覺ra Gecesi Gelenei HOTEL EL-RUHA / ANLIURFA